Bollinger Band คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการเทรด Forex

เรื่องUhasAuthor

Bollinger Band คืออะไร สำคัญอย่างไรต่อการเทรด Forex

Bollinger Band สำคัญต่อการเทรด Forex เนื่องจากเป็น Indicator ที่สามารถนำมาประกอบการพิจารณาความเป็นไปได้ในการผันผวนของราคาในตลอด เพื่อให้นักลงทุนสามารถวางแผนว่า จะต้องขายหรือต้องเข้าซื้อ ณ จุดใด 

Bollinger Band คืออะไร

Bollinger Band คืออะไร

Bollinger Band (BBand) คือตัวชี้วัด (Indicator) หรือเครื่องมือที่มีไว้เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลในตลาดการเงิน โดยจะเน้นไปในเรื่องของการผันผวนของราคา และดูแนวโน้มของราคา 

เส้น Band ทั้งหมด จะมี 3 เส้น ประกอบด้วยเส้นบน, เส้นกลาง และเส้นล่าง โดยจะใช้ข้อมูลต่าง ๆ ในตลาดนำมาวิเคราะห์ด้วยระบบสถิติ Standard Deviation (SD) เพื่อให้ได้เส้น Band ขึ้นมา 2 เส้น (เส้นบนและเส้นล่าง) ที่นักลงทุนอาจเรียกได้ว่าเป็นเส้นกรอบราคา และใช้ข้อมูลจาก SMA (Simple Moving Average) มาใช้เพื่อหา Band เส้นกลาง โดยนักลงทุนก็จะใช้ข้อมูลจากเส้น Band เส้นนี้มาใช้ในการวิเคราะห์ความผันผวนต่อไป

Bollinger Bounce คืออะไร

Bollinger Bounce เป็นหนึ่งในเทคนิคที่ใช้สำหรับ Bollinger Band โดยเทคนิคนี้เป็นเทคนิคที่ช่วยกำหนดแนวโน้มหรือจุดที่ควรจะซื้อเมื่อราคาของสินทรัพย์ต่ำกว่าเส้น Bollinger Band เส้นล่าง และเป็นแนวทางให้กับนักลงทุนว่าควรขายเมื่อราคาของสินทรัพย์อยู่สูงกว่าเส้น Bollinger Band เส้นบน

Bollinger Squeeze คืออะไร

Bollinger Squeeze คือการบีบตัวของเส้น Band ตัวบนและตัวล่าง ทำให้เส้น Band แคบ เมื่อมีการเกิด Squeeze เกิดขึ้น จะมีการผันผวนของราคาที่ต่ำ หากมีการบีบตัวของ Band เกิดขึ้น ต้องเตรียมระวังตัว เพราะมีโอกาสสูงที่ต่อไปจะเกิดการระเบิดของราคาอย่างรุนแรง (Breakout) ซึ่งจะไม่สามารถทราบได้เลยว่า Breakout ที่จะเกิดขึ้นหลังจากการบีบตัวจะเป็นไปในทางที่ราคาขึ้นหรือลง 

หลักการทำงานของ Bollinger Band

หลักการทำงานของ Bollinger Band

เมื่อเข้าใจหลักการขั้นพื้นฐานของ Bollinger Band แล้ว ต่อมาคือการอ่านกราฟ

แบบไหนคือขาขึ้น?

– หากกราฟวิ่งขึ้นในระหว่างเส้นบนและเส้นกลาง แสดงถึงแนวโน้มที่จะเป็นช่วงขาขึ้น

– หากกราฟไม่สามารถวิ่งทะลุเส้นกลางลงมาได้เลย แสดงถึงแนวโน้มที่จะเป็นช่วงขาขึ้นที่แข็งแรง

– หากกราฟที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นและได้วิ่งทะลุเส้นกลางลงมาได้แล้ว มีโอกาสสูงที่จะกลับตัวเป็นขาลง

แบบไหนคือขาลง ?

– หากกราฟวิ่งลงในระหว่างเส้นกลางและเส้นล่าง แสดงถึงแนวโน้มที่จะเป็นช่วงขาลง

– หากกราฟไม่สามารถวิ่งทะลุเส้นกลางขึ้นมาได้เลย แสดงถึงแนวโน้มที่จะเป็นขาลง

– หากกราฟที่เป็นแนวโน้มขาลงและได้วิ่งทะลุเส้นกลางขึ้นไปได้แล้ว มีโอกาสสูงที่จะกลับตัวเป็นขาขึ้น

สูตรการคำนวณ Bollinger Band

สูตรการคำนวณ Bollinger Band

ตามข้อมูลข้างต้น Bollinger Band จะมี Band ทั้งหมด 3 เส้น เป็นเส้นบน เส้นล่าง และเส้นกลาง ซึ่งในการหา Bollinger Band ในแต่ละเส้น จะมีสูตรคือ

เส้นบน (Upper Band) = SMA + SD x 2

เส้นกลาง (Middle Brand) = 20-day SMA (Simple Moving Average)

เส้นล่าง (Lower Band) = SMA – SD x 2

สรุปบทความ

Bollinger Band เป็น Indicator ที่ดีที่สามารถนำมาใช้ในการประกอบการวิเคราะห์การผันผวนของราคาในตลาด Forex ได้ ซึ่งนักลงทุนที่เป็นมือใหม่อาจจะต้องใช้เวลาศึกษากลไกต่าง ๆ สักระยะจนจะเข้าใจถึงแก่นแท้ของตัว Indicator และเชื่อว่าท่านที่กำลังศึกษาทำความเข้าใจจะไม่ผิดหวังกับเวลาที่เสียไปอย่างแน่นอน และถ้าอยากได้ความรู้เพิ่มเติมสามารถเข้ามาได้ที่ สอนเทรด forex เบื้องต้น