WACC สำคัญอย่างไรต่อการลงทุน

เรื่องUhasAuthor

ทำความรู้จักกับ WACC

ปัญหาหลักเมื่อนักลงทุนคิดจะลงทุนอะไรสักอย่าง ก็มักจะเกิดความกังวลว่าคุ้มค่าต่อการลงทุนไปหรือไม่ ซึ่งอีกหนึ่งตัวช่วยที่สามารถช่วยประเมินความคุ้มค่าสำหรับการลงทุนได้ก็คือ การดูผลตอบแทนที่จะได้รับนั้นมีค่ามากกว่า WACC หรือไม่ ซึ่งถ้าหากว่ามีค่ามากกว่า ก็แปลว่าการลงทุนของท่านครั้งนี้มีแนวโน้มที่จะได้รับความคุ้มค่า แล้ว WACC คือ อะไร ? ในบทความนี้จะพาทุกคนมาไขคำตอบไปพร้อมๆ กัน

 

WACC คืออะไร

Weighted Average Cost of Capital (WACC) หรือที่หลายคน มักจะมีการเรียกกันว่า ต้นทุนของเงินทุน ซึ่ง WACC จะมีการถูกนำไปเปรียบเทียบ กับผลตอบแทนที่ทุกท่านคาดว่าจะได้รับ จากการลงทุน เพื่อที่จะดูว่าการลงทุนครั้งนี้มีความคุ้มค่าหรือไม่

 

WACC ประกอบด้วยอะไรบ้าง

WACC ประกอบไปด้วย 2 ส่วนหลักๆ คือ เงินจากการลงทุน และเงินจากการกู้ยืม ของเจ้าของ ซึ่ง WACC จะเป็นการนำเอาต้นทุนที่มีการขอเงินทุนจำนวน 2 ส่วน มาเฉลี่ยกันตามสัดส่วน เพื่อที่จะทำให้ได้ค่าเฉลี่ยของต้นทุน เงินทุนของท่าน ดังนั้น WACC ก็เลยประกอบไปด้วยกัน 2 ส่วน คือ ต้นทุนขอเงินทุนที่มาจากการกู้ยืม และต้นทุนของเงินทุนที่มาจากผู้ถือหุ้น ที่จะต้องประเมินการแบ่งสัดส่วนหรือค่าเฉลี่ยให้ชัดเจนที่สุด เพื่อเป็นประโยชน์มากที่สุดของนักลงทุนทั้งหลาย

 

 

สูตรใช้คำนวณ WACC

คำนวณจากสูตรที่ได้คือ WACC = We*Ke + Wd*Kd *(1-T) แบ่งออกเป็น

ต้นทุนเงินทุนจากเจ้าของ

  • We มาจาก ส่วนของผู้ถือหุ้น / (ส่วนของผู้ถือหุ้น+หนี้สินที่มีดอกเบี้ย)
  • Ke คือ ผลตอบแทนคาดหวังของเจ้าของ

ต้นทุนหนี้สินจากการกู้ยืม

  • Wd มาจาก หนี้สินมีดอกเบี้ย / (ส่วนของผู้ถือหุ้น+หนี้สินที่มีดอกเบี้ย)
  • Kd คือ ต้นทุนหนี้สินจากการกู้ยืม
  • T คือ ภาษีนิติบุคคล ซึ่งจะแตกต่างออกไปตามแต่ละประเทศ ในกรณีของประเทศไทยจะอยู่ที่ร้อยละ 20 

จากตัวอย่างการคำนวณ WACC เพื่อที่จะทำให้เห็นภาพที่ชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น หากท่านต้องการลงทุนจำนวนเงิน 100,000 บาท โดยจะมีการใช้เงินจากการกู้ยืมมาจำนวน 3,000 บาท ซึ่งภาระของดอกเบี้ยก็จะเท่ากับ 10% ต่อปี และได้มีการใช้เงินจากเจ้าของเองอีกจำนวน 7,000 บาท โดยเจ้าของต้องการผลตอบแทนสำหรับการลงทุนที่ 20% ต่อปี โดยจะมีการกำหนดภาษีนิติบุคคลก็จะเท่ากับ 20% ซึ่งจากตัวอย่าง WACC เท่ากับ [(3,00/100,000)x(10%)x(1-20%)] + [(7,000/100,000) x (20%)] = 16.4% แปลว่าการลงทุนของท่านครั้งนี้ มีโอกาสที่จะได้รับผลกำไร มากกว่า 16.4% เรียกได้ว่าเป็นการลงทุนที่มีความน่าสนใจนั่นเอง

สรุปแล้ว WACC คือ สิ่งที่ทุกคนจำเป็นจะต้องเรียนรู้เป็นอย่างมาก เพื่อที่ว่าจะจะได้ดูความคุ้มค่าหรือทิศทางของการลงทุนเป็นไปในลักษณะใด