เทคโนโลยีการจัดพอร์ตระดับโลกด้วย Goals Navigator

เรื่องUhasAuthor

เทคโนโลยีการจัดพอร์ตระดับโลกด้วย Goals Navigator

ในยุคปัจจุบันที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบและการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องทั้งในด้านธุรกิจและองค์กรต่างๆ เทคโนโลยีมีบทบาทสำคัญเป็นอย่างมากในการช่วยลดความซับซ้อนและเพิ่มประสิทธิภาพให้กับการจัดการทรัพยากรต่างๆ ซึ่งรวมถึงการจัดพอร์ตที่มีคุณภาพและเหมาะสมกับเป้าหมายขององค์กร ซึ่งในบทความ ความรู้การลงทุน นี้จะแนะนำให้กับทุกคนได้รู้จัก “Goals Navigator” นวัตกรรมการวางแผนการลงทุนระดับโลก

ทำความรู้จัก Goals Navigator

Goals Navigator เทคโนโลยีการจัดพอร์ตระดับโลกสำหรับนักลงทุน

 

Goals Navigator เป็นเครื่องมือที่ใช้เทคโนโลยีเพื่อช่วยให้การจัดพอร์ตเป้าหมายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยมุ่งเน้นที่การวางแผนและการดำเนินงานที่มีการวัดผลและประเมินผลลัพธ์อย่างเป็นระบบ ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่เข้ามาช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลและการตัดสินใจ องค์กรสามารถทำให้พอร์ตของตนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และประสบความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมาย โดย Goals Navigator เป็นโปรแกรมหรือนวัตกรรมที่เกิดจากการร่วมมือของ 2 บริษัท คือ Finnomena และ  Franklin Templeton 

Goals Navigator มีประโยชน์อย่างไร

Goals Navigator มีประโยชน์อย่างไร

 

Goals Navigator มีประโยชน์หลายด้าน เช่น การช่วยให้ท่านประหยัดเวลาไปกับการต้องไปเสียเวลากับการศึกษาเรื่องการลงทุนในประเภทต่าง ๆ อย่างละเอียด ซึ่งจริง ๆ หากท่านมีเวลา การศึกษาข้อมูลย่อมดีกว่า แต่หากไม่มีเวลา Goals Navigators ก็มีโปรแกรมที่สามารถช่วยสิ่งที่เหมาะสมที่สุดกับท่านได้ โดยอิงจากจุดประสงค์ที่ท่านต้องการลงทุน เช่น ในการลงทุน แต่ละคนย่อมมีการลงทุนที่ต่างกัน บางคนอาจลงทุนเพราะต้องการมีเงินเก็บไว้ตอนเกษียณ หรือบางคนอาจอยากลงทุนเพราะต้องการเก็บเงินก้อนไว้ซื้อรถหรือบ้าน ฯลฯ ไม่ว่าจะด้วยจุดประสงค์ ทาง Goals Navigator ก็จะจัดหาโปรแกรมที่เหมาะสมกับจุดประสงค์ของท่านมากที่สุด เพื่อนำเสนอแก่ท่าน

1. เน้นความสำเร็จในการลงทุน

Goals Navigator จะให้ความสำคัญกับความสำเร็จในการบรรลุเป้าหมายในการลงทุน (Success driven) มากกว่าผลตอบแทนที่ได้รับในรายปีที่จะสามารถผกผันไปได้ตลอดตามสภาวะตลาด (Return driven) โดยระบบจะคำนวณและแนะนำจำนวนเงินที่ลงทุน ระยะเวลาที่ลงทุน และแผนการลงทุนที่เหมาะสม

2. ดูแลแผนการลงทุนทุกช่วงเวลา

หลังจากที่มีการลงทุนไปแล้ว Goals Navigator ก็จะมีการติดตามดูแลพอร์ตอย่างใกล้ชิด เพื่อตรวจเช็กว่าได้มีการเข้าใกล้ความสำเร็จมากน้อยแล้วเพียงใด และมีการจัดทำรายงานสรุปมาให้ผู้ลงทุนได้เข้าใจอีกด้วย

3. จัดสรรเงินทุนตามความสำคัญ

เนื่องจากในการลงทุน จุดมุ่งหมายที่แต่ละคนต้องการ มีความแตกต่างกัน บ้างต้องการอยากได้เงินเก็บไว้ตอนเกษียณ, บ้างอยากได้เงินเก็บไว้ซื้อบ้าน ฯลฯ ดังนั้น Goals Navigator จะมีการช่วยวางแผนให้ท่านได้อย่างเหมาะสมว่าท่านควรจะลงทุนแบบใด ระยะเวลาเท่าใด ตามจุดมุ่งหมายที่ท่านต้องการ

Goals Navigator เหมาะกับใคร

Goals Navigator เหมาะกับใคร

 

Goals Navigator เหมาะคนที่ต้องการลงทุนและไม่มีเวลา หรือเหมาะกับผู้ที่ต้องการลงทุนแต่ยังไม่ชำนาญในการลงทุนและต้องการผู้ที่ให้คำแนะนำ

Goals Navigator เหมาะกับเป้าหมายการเงินแบบใด

Goals Navigator เหมาะกับทุกเป้าหมายการเงิน เพราะว่า Goals Navigator มีระบบอัจฉริยะที่สามารถเส้นทางการลงทุนได้ตามทุกเป้าหมายการเงินตามที่ระบบมี 

สรุปบทความ

Goals Navigator เป็นโปรแกรมหรือนวัตกรรมทางการเงินชนิดหนึ่งที่สร้างขึ้นโดย Finnomena และ Franklin Templeton ซึ่งนวัตกรรมนี้จะช่วยสำหรับนักลงทุนที่ยังไม่แน่ใจว่าต้องการลงทุนแบบใด ระยะเวลาเท่าใด ให้บรรลุเป้าหมายในการลงทุนได้